Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchodní poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro maloobchodní poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím komunikace na dálku mezi fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona
Ing. Lukášem Michálkem, se sídlem Světlá 565, Nová s pod Pleší 262 04
IČ: 04970276,

Telefonní číslo: + 420 737 672 330

Kontaktní e-mail: michalek@kultivacepozemku.com

jako poskytovatelem služeb
a Vámi jako odběratelem služeb

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Informace o službách jsou uvedeny na serveru umístěném na webovém rozhraní www.kultivacepozemku.com (dále jen „webové rozhraní“), které provozujeme.
Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu uvedenou v objednávce. Jaké služby poskytujeme?
Našimi službami jsou sečení nebo mulčování vegetačního porostu, které jsou specifikované na webovém rozhraní (dále jen „služby“).

Na co se vztahuje smlouva?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Půjde zejména o smlouvu o dílo.

Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek, ale vztahují se na Vás Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. e-mail (článek těchto obchodních podmínek);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky a v případě objednávání služeb prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní i potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

SMLOUVA

Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Jak podat objednávku našich služeb?

Objednávku můžete podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat zejména následující náležitosti:

 • jméno nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání v případě, že jste podnikatelem nebo nepodnikající právnickou osobou;
 • IČ (případně i DIČ, pokud jste registrováni jako plátce DPH);
 • jméno, příjmení a celou adresu v případě, že jste spotřebitelem;
 • specifikace adresy pozemku, kde dojde k provedení služby
Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně ceny služby (v závislosti na zvoleném způsobu platby). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
Závaznou objednávku prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní podáte stisknutím tlačítka „  “. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky není svou povahou přijetím objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.
Po obdržení poptávky Vás budeme kontaktovat též s informacemi o termínu poskytnutí služby.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce, popřípadě oznámeno telefonicky. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu nebo kdy dojde k započetí s poskytováním služby (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí
informace o obdržení objednávky dle článku. těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e – mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka služby, ohledně kterých nelze odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e – mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jak stanovujeme cenu služeb?

Cena je stanovena dle našeho aktuálního ceníku, nedohodneme-li se jinak. Závazná cena služby Vám bude vždy sdělena v průběhu objednávání služby ještě před uzavřením smlouvy. Cena služeb je včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků.
V případě, že se po uzavření smlouvy podstatně změní náklady na provedení služby, vyhrazujeme si možnost zahájit jednání o úpravě ceny služby. Nebude-li některá ze stran smlouvy s úpravou ceny souhlasit, má možnost odstoupit od smlouvy.

Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby:
 • v hotovosti bezprostředně po poskytnutí služby;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny pro bezhotovostní platbu Vám budou sděleny v přijetí objednávky).
 • kartou online

Případné další způsoby platby lze sjednat individuálně.

Kdy nastane splatnost ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná bezprostředně po poskytnutí služby. V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na cenu služby můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad

5.000 Kč nebo v rámci akčních slev.POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Jak Vám bude služba poskytnuta?

Služba je poskytnuta sečením či mulčováním vegetačního porostu, zejména vysoké trávy či keřových náletů na příslušném pozemku. Službu Vám poskytnu v místě uvedeném v objednávce služby, a to v termínu dohodnutém zejména prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace.

Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba nebude poskytnuta, ledaže o to výslovně písemnou formou požádáte. Udělení souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení je možné i v průběhu objednávání služby. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte, a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto obchodních podmínek.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku má obecně každý spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.
Vezměte na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dní od uzavření smlouvy). Souhlasem s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí.

Kdy tedy jako spotřebitel můžete odstoupit od smlouvy?

Odstoupit od smlouvy můžete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, a to v případě, že nebudete souhlasit s poskytnutím služeb v této lhůtě. Upozorňujeme, že v takovém případě Vám budou služby poskytnuty až po uplynutí této lhůty, pokud v ní od smlouvy neodstoupíte. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
Odstoupit od smlouvy můžete i v případě, že nesouhlasíte se změnou ceny služeb dle čl. 3.1. těchto obchodních podmínek.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.
Upozorňujeme však, že v souladu s § 1834 občanského zákoníku platí, že odstoupíte-li od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a my jsme již s poskytnutím služby na základě Vaší výslovné žádosti začali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, jste povinni nám uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jaký budete požadovat.
Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Kromě jiných případů uvedených v těchto obchodních podmínkách si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy i v následujících případech:
 • technickou chybou byla uvedena zcela zjevně chybná cena služby;
 • službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 • Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2023.